Fordítási, lektorálási és tolmácsolási szolgáltatásokra vonatkozó
általános szerződési feltételek

I. Bevezető rendelkezések

1.1 A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Bridge Intelligent Translations s.r.o. (statisztikai számjele: 50169441; közösségi adószáma: SK2120218001; székhelye: Mesačná 15, 821 02 Bratislava, Szlovák Köztársaság) mint Szolgáltató által nyújtott valamennyi fordítási, lektorálási és tolmácsolási szolgáltatásra vonatkoznak. A Megrendelő olyan természetes vagy jogi személy, aki fordítást, lektorálást és/vagy tolmácsolást rendel meg.
1.2. Mind a Szolgáltató, mind a Megrendelő köteles betartani a jelen ÁSZF-et, mely a Szolgáltató és a Megrendelő közötti szerződés szerves részét képezi.

II. Az ÁSZF tárgya

2.1 Fogalommeghatározások:
Fordítás, lektorálás és/vagy tolmácsolás: alvállalkozók által végzett fordítási, lektorálási és/vagy tolmácsolási munka megszervezése, valamint a kész fordítás/lektorálás átadása, illetve tolmácsolás a Megrendelő számára.
Fordítás: szöveg átalakítása az egyik nyelvről a másik nyelvre, írott formában.
Lektorálás: a szöveg nyelvi ellenőrzése (nyelvtani helyesség ellenőrzése, a hibák és elgépelések eltávolítása), stilisztikai ellenőrzése (szavak vagy teljes mondatok módosítása), szakmai (a szakterületre jellemző kifejezések használatának és egységességének ellenőrzése), valamint anyanyelvi lektor (ún. native speaker) általi ellenőrzés.
Hiteles fordítás (más szóval pecsétes vagy bírósági fordítás stb.): a szakértőkről, tolmácsokról és fordítókról, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló, módosított Tt. 2004. évi 382. sz. törvénynek megfelelően készült fordítás. A hiteles fordítás elválaszthatatlanul össze van kapcsolva a lefordított dokumentummal, ezért kizárólag papíralapú dokumentumot képez.
Tolmácsolás: verbális kommunikáció szóbeli közvetítése egy adott nyelvpárban, hozzáértő tolmács által. Az előadó után következő (ún. konszekutív) és szinkron-(ún. szimultán)tolmácsolást különböztetünk meg.
Forrásnyelv: a fordítandó szöveg vagy a tolmácsolandó beszéd nyelve.
Célnyelv: az a nyelv, melyre a Megrendelő a szöveg fordítását vagy a beszéd tolmácsolását kéri.
Szabványoldal: a szövegterjedelmet jelző mértékegység, mely 1 800 leütést, azaz szóközös karaktert foglal magában.
A fordítás célja: a fordítás felhasználásának módja. A fordítás alapvető célja az információszolgáltatás.
A tolmácsolás célja: a tolmácsolás felhasználásának módja. A tolmácsolás szolgálhat információnyújtásra, a tolmácsolás rögzíthető stb.
Elektronikus megrendelés: a Szolgáltató e-mail-címére elektronikusan elküldött megrendelés, mely tartalmaz egy szöveges fájlt vagy a rendezvény, illetve a tolmácsolási igény részleteit és időtartamát, a forrás- és célnyelv megjelölését, a fordítás vagy tolmácsolás célját.
Árajánlat: a Szolgáltató ajánlata, mely tartalmazza a következő részleteket: a szövegterjedelmet vagy az esemény időtartamát, a forrás- és célnyelvet, az ajánlott végső díjat.
Ajánlott végső díj: a Megrendelő elektronikus megrendelése alapján a fordításért/lektorálásért/tolmácsolásért Szolgáltató által ajánlott díj, mely a fordítási díjon kívül tartalmazhat lektorálási díjat és/vagy sürgősségi felárat is, valamint a szöveg szerkeszthető formába történő átalakításáért járó felárat.
Megállapodás szerinti végső díj: a Szolgáltató által ajánlott és a Megrendelő által e-mailben elfogadott fordítási/lektorálási/tolmácsolási díj, mely a fordítási díjon kívül tartalmazhat lektorálási díjat és/vagy sürgősségi felárat is, valamint a szöveg szerkeszthető formába történő átalakításáért járó felárat.
Sürgősségi felár: az előlegszámlán szereplő összeg jóváírásától/átutalásának igazolásától számított 24 órán belüli fordítás és/vagy lektorálás esetén alkalmazott sürgősségi felár, beleértve a hétvégén vagy ünnepnapokon végzett munkát is.
A szöveg szerkeszthető formába történő átalakításáért járó felár: a Megrendelő által PDF formátumban elküldött szövegek, képek stb. szerkeszthető MS Word formátumba történő átalakításáért járó felár.
Megállapodás szerinti felár: a fordítás nyelvi/szakmai lektorálásáért vagy anyanyelvi (ún. native speaker) lektorálás biztosításáért felszámított felár.
Elfogadó e-mail: a Megrendelő e-mailben küldött válasza, mellyel jóváhagyja az ajánlott végső díjat, a jelen ÁSZF-et, és hozzájárul személyes adatainak jelen ÁSZF 6.1. cikke szerinti kezeléséhez.
Az ÁSZF tárgya szövegfordítás és/vagy lektorálás biztosítása, valamint a lefordított és/vagy lektorált anyag megállapodás szerinti időpontban történő leadása, illetve tolmácsolás biztosítása az adott időpontban.
A fordítás elektronikus úton kerül elküldésre az elektronikus megrendelésben megadott e-mail-címre. A tolmács a tolmácsolást a Megrendelő és a Szolgáltató közötti megállapodásban meghatározott helyen és időben látja el.

III. Fizetési feltételek és teljesítési határidő

3.1 A Szolgáltató a Megrendelő elektronikus üzenetben küldött kérésére ingyenes árajánlatot nyújt a megadott specifikációknak megfelelően (szövegterjedelem, leadási határidő vagy a rendezvény időtartama, forrás- és célnyelv, a fordítás vagy a tolmácsolás célja). Az árajánlatban szereplő fordítási/lektorálási/tolmácsolási szolgáltatásra ajánlott végső díj belső árlistán és a Megrendelő elektronikus megrendelésében szereplő konkrét részleteken alapul. A fordításhoz a felhasználás céljától függően nyelvi/szakmai és anyanyelvi lektorálás is biztosítható, megállapodás szerinti felár ellenében. A fordítás 24 órán belüli leadására, illetve hétvégi vagy munkaszüneti napon történő kidolgozására vonatkozó kérés esetén sürgősségi felár kerül felszámításra. A megállapodás szerinti végső díj így a fordítási díjon kívül tartalmazhatja a megállapodás szerinti lektorálási felárat és/vagy sürgősségi felárat, és/vagy a szöveg szerkeszthető formába történő átalakításáért járó felárat, postaköltséget, további példányokért járó díjat. A megállapodás szerinti végső díj tartalmazza a tevékenység elvégzésével járó valamennyi költséget – adminisztratív költségeket; tolmácsolás esetén: útiköltséget, útidőtérítést, napidíjat és az ilyen szolgáltatásokkal járó szokásos egyéb költségeket. A Megrendelő az ajánlott végső díjat egy elfogadó e-mailben hagyja jóvá. Az elfogadó e-mail Szolgáltató általi kézhezvételével az ajánlott végső díj megállapodás szerinti végső díjjá válik.
A Megrendelő az elfogadó e-mail elküldésével azt is megerősíti, hogy elolvasta és elfogadja a jelen ÁSZF szövegét, valamint hozzájárul személyes adatainak fordítási, lektorálási és tolmácsolási szolgáltatásnyújtás céljából történő kezeléséhez. A Megrendelő az elfogadó e-mailben egyúttal megadja a számlázási adatait.
A Megrendelő és a Szolgáltató közötti szerződés attól a pillanattól kezdve tekinthető megkötöttnek, amikor a Szolgáltató visszaigazolja a Megrendelő elfogadó e-mailjének kézhezvételét.
3.2 A megállapodás szerinti végső díjat a Megrendelő a Szolgáltató által kiállított és e-mailben elküldött előlegszámla alapján teljes egészében előre kifizeti. A megállapodás szerinti végső díj megfizetését a Megrendelő fizetési megbízás másolatának/eredeti példányának elektronikus úton történő megküldésével, vagy a pénzösszeg Szolgáltató bankszámlájára történő befizetéséről szóló bizonylat megküldésével igazolja, vagy a Szolgáltató ellenőrzi, hogy jóváíródott-e a díj a bankszámláján. A fordítás/lektorálás leadását vagy a tolmácsolás befejezését követően a Szolgáltató végszámlát állít ki, és e-mailben elküldi azt a Megrendelőnek.
3.3 A fordítás leadási határidejét a Szolgáltató a fordító lehetőségeihez mérten javasolja, figyelembe véve azt a tényt, hogy egy munkanap alatt 7–8 szabványoldal terjedelmű szöveg fordítható le megfelelő minőségben. E terjedelem esetében a fordítás elkészítéséhez a megállapodás szerinti végső díj kifizetését követően általában 3 munkanapra van szükség. Nagyobb szövegterjedelem esetében konkrét leadási határidő kerül meghatározásra. A tolmácsolásra a Megrendelő és a Szolgáltató által megbeszélt napon és időpontban kerül sor. A megbeszélt időtartamot túllépő minden további megkezdett óráért megállapodás szerinti egységár kerül alkalmazásra.

IV. A szolgáltató és a megrendelő kötelezettségei

4.1 A Szolgáltató köteles biztosítani a megállapodás szerinti fordítást/lektorálást/tolmácsolást a jelen ÁSZF-nek megfelelően.
4.2 Szolgáltató a forrásszövegben, az elkészült fordításban és a tolmácsolt beszédben szereplő információkat szigorúan bizalmasnak tekinti, és teljes mértékben bizalmasan kezeli.
4.3 A Szolgáltató nem vállal felelősséget a szerzői jogok Megrendelő általi megsértésével kapcsolatos következményekért.
4.4 Ha a Megrendelő rendelkezik általa alkalmazott szakkifejezések jegyzékével, akkor azt a forrásszöveggel együtt köteles a Szolgáltató rendelkezésére bocsátani.
4.5 Ha szakszövegről vagy igényes szövegről van szó, a Megrendelő Szolgáltató részére folyamatos konzultációt tesz lehetővé a szakkifejezések vagy mondatok jelentésének tisztázása érdekében, valamint kapcsolódó segédanyagokkal (szövegekkel, képekkel, videofelvételekkel stb.) látja el a Szolgáltatót, ha rendelkezik ilyen anyagokkal. A folyamatos konzultáció érdekében Megrendelő kijelöl egy kapcsolattartó személyt, és megadja az elérhetőségét (telefonszám vagy e-mail-cím).
4.6 A Megrendelő köteles a Szolgáltatónak szóhasználat és fogalmazás tekintetében érthető forrásszöveget vagy tolmácsolást segítő anyagokat biztosítani, olvasható és áttekinthető formában (Word, Excel, PowerPoint, PDF, JPEG). A Szolgáltató köteles értesíteni a Megrendelőt arról, hogy a forrásszöveg vagy a segédanyag nem felel meg a fenti feltételeknek, és amennyiben ezt a Megrendelő nem orvosolja, addig ebben az esetben a Szolgáltató nem felel a szolgáltatott fordítás vagy tolmácsolás pontosságáért, sem a Megrendelőnek hibás fordításból vagy tolmácsolásból eredő, közvetlenül vagy közvetve okozott károkért.
4.7 A Megrendelő köteles tájékoztatni a Szolgáltatót a fordítás felhasználásának módjáról. Ettől eltérő esetben a Szolgáltató a fordító legjobb tudása és lelkiismerete szerint készített, tájékoztató jellegű fordítást biztosít a Megrendelő számára. Ha a Megrendelő a fordítást más célra használja fel, a Szolgáltató nem felel a Megrendelő ebből közvetlenül vagy közvetve eredő esetleges káraiért.
4.8 A Megrendelő köteles tájékoztatni a Szolgáltatót minden olyan körülményről, amely befolyásolhatja a megállapodás szerinti végső díj megfizetését, például arról, ha csőd- vagy felszámolási eljárás, illetve vagyonával vagy személyével kapcsolatos adósság alóli mentesítési eljárás alá került.

V. Panaszkezelés

5.1 Amennyiben a szolgáltatott fordítás/tolmácsolás olyan hiányosságokat mutat, melyek nem teszik lehetővé a Megrendelő számára, hogy a lefordított szöveget/tolmácsolást a közölt célra használja, a Szolgáltató vállalja, hogy gondoskodik a hiányosságok helyrehozataláról, egy megbeszélt határidőn belül, amennyiben a Megrendelő a hiányosságokat magyarázatukkal együtt írásba foglalja, és elektronikus üzenetben elküldi a Szolgáltatónak a fordítás kézhezvételétől/tolmácsolás időpontjától (azaz a fordításnak a Megrendelő e-mail-címére történő kézbesítésétől) számított 15 (tizenöt) napon belül. Amennyiben bebizonyosodik az értelmezéstől/megbeszélt feltételektől való eltérés, a Szolgáltató köteles biztosítani a hiányosságok helyrehozatalát egy megbeszélt határidőn (de nem kevesebb, mint 15 napon) belül.

VI. A személyes adatok védelme

6.1 A Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a Tt. 2013. évi 122. sz. a személyes adatok védelméről szóló, módosított törvény értelmében (a továbbiakban: „személyes adatok védelméről szóló törvény”) feldolgozza, gyűjtse és tárolja a szerződésben feltüntetett, vagy a Megrendelő és a Szolgáltató kölcsönös együttműködésével kapcsolatos, más módon szerzett személyes adatokat, valamint a fordítási/lektorálási/tolmácsolási szolgáltatások nyújtásához szükséges egyéb személyes adatokat. E személyes adatokat a Szolgáltató az adatbázisában tárolja a szerződés szerinti kötelezettségeinek teljesítése és nyilvántartás céljából, ami e-mailek küldését (a megrendeléssel kapcsolatos információk és frissítések küldése, heti gondolatok, újdonságok, tanácsok, tippek, termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos információk, közelgő események stb.) foglalja magában.

VII. A szerződéstől való elállás

7.1 A Szolgáltató és a Megrendelő akár indoklás nélkül is jogosult elállni a szerződéstől. A szerződéstől való elállást írásban kell megtenni, és a Megrendelőnek/Szolgáltatónak címezve e-mailben szükséges elküldeni.
7.2 A megállapodás szerinti végső díj kifizetése után történő, szerződéstől való érvényes elállás esetén a Megrendelő köteles feltüntetni azt a bankszámlaszámot, amelyre visszautalásra kerül a megállapodás szerinti végső díj vagy annak egy része. Ha a Megrendelő a szerződéstől való érvényes elállást követő három napon belül nem közli a bankszámlaszámot, a megállapodás szerinti végső díj vagy annak egy része arra a bankszámlára kerül visszautalásra, amelyről azt eredetileg átutalták.
7.3 Ha a Megrendelő akkor áll el a szerződéstől, amikor a munka vagy a munkára való előkészületek még nem kezdődtek meg, a Megrendelő a teljes megállapodás szerinti végső díj 10%-ának (tíz százalékának) megfelelő lemondási díjat köteles megfizetni.
7.4 Ha a Megrendelő akkor áll el a szerződéstől, amikor a munka már kezdetét vette, úgy köteles megfizetni a megállapodás szerinti végső díj azon részét, mely lefedi az elvégzett munka költségét, valamint a munkával vagy az arra történő előkészületekkel kapcsolatos valamennyi bizonyítható költséget, és megkapja a fordítás addig elkészült részét. Ezzel egyidejűleg köteles lemondási díjat fizetni a megállapodás szerinti végső díj 10%-ának megfelelő összegben. A megfizetett megállapodás szerinti végső díj fennmaradó részét a Szolgáltató a jelen ÁSZF 8.2. cikkének megfelelően visszafizeti a Megrendelőnek.

VIII. Záró rendelkezések

8.1 A Szolgáltató fenntartja magának a jogot jelen általános szerződési feltételeinek módosítására. A Szolgáltató a jelen általános szerződési feltételek módosítására vonatkozó írásbeli tájékoztatási kötelezettségét teljesíti azáltal, hogy honlapján közzéteszi általános szerződési feltételeinek teljes változatát.
8.2 A Szolgáltató és a Megrendelő megállapodnak abban, hogy a közöttük folyó kommunikáció e-mail-üzenetek formájában történik.
8.3 A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott jogviszonyokra a Szlovák Köztársaság területén hatályos és érvényes jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
8.4 Az elfogadó e-mail elküldésével a Megrendelő megerősíti, hogy elolvasta a jelen általános szerződési feltételeket, és teljes egészében elfogadja őket.


A jelen általános szerződési feltételek 2017. január 1-jétől érvényesek és hatályosak.