Aká je cena za preklad...? 1. časť

1. časť: V akej forme je potrebné poslať svoj dokument na nacenenie prekladu?v akej forme na naceneniejpg

Klienti mi často položia otázku: „Aká je cena za preklad...?“. Preskúmajme spolu, ktoré faktory ovplyvňujú stanovenie ceny v prekladateľskom odvetví. Prvým faktorom je rozsah textu

Ak máte na preklad:

a) dokument v papierovej forme a pošlete mi jeho fotku alebo naskenovanú kópiu, postup je takýto: 

KONVERZIA DOKUMENTOV
Fyzická strana dokumentu môže byť napísaná husto alebo riedko, preto sa v prekladateľstve berie do úvahy skutočný rozsah textu.

Z fotky alebo skenu je možné určiť rozsah textu iba vtedy, ak má prekladateľ k dispozícii špeciálny program, ktorý fotku alebo sken premení na wordový súbor. Program Microsoft Word v menu „Revízia“ totiž poskytuje podrobné informácie o rozsahu dokumentu stlačením tlačidla „Počet slov“. 

Napríklad:

rozsahpng

NORMOSTRANA
V prekladateľstve sa teda rozsah textu vyjadruje v tzv. normostranách. „Normostrana (skratka NS) je štandardizovaná strana s 1 800 znakmi textu (vrátane medzier a interpunkcie), čo pri písaní na stroji zodpovedá tridsiatim riadkom po šesťdesiat znakov, alebo približne 250 slovám bežného textu.“
Zdroj: https://sk.wikipedia.org/wiki/Normostrana

KALKULÁCIA
Počet znakov vrátane medzier sa vydelí číslom 1 800 a výsledkom je počet normostrán. V našom príklade: 1 334 218 / 1 800 = 741,2 normostrán (NS).

Zaujímavosť: Pri úradných prekladoch sa počítajú celé normostrany so zaokrúhlením smerom nahor. V našom príklade by to bolo 742 NS. Pri neúradných prekladoch vás však môže potešiť kalkulácia normostrán so zaokrúhlením na jedno desatinné miesto – 741,2 NS.

b) katalóg, brožúru, používateľskú príručku a iné dokumenty vo formáte PDF, musí sa najprv skonvertovať na wordový súbor, z ktorého sa vyššie uvedenou kalkuláciou určí počet normostrán.

c) webovú stránku, je najprv potrebné z nej vyexportovať (skopírovať) texty do wordového alebo excelového súboru, až potom je možné určiť počet normostrán.

d) wordový alebo excelový súbor, najjednoduchšie sa určí počet normostrán z wordového súboru, z excelového súboru je to o niečo zložitejšie. Buď sa text prekopíruje do Wordu alebo sa rozsah určí pomocou iného programu.

Rada č. 1: Najrýchlejšiu a najvýhodnejšiu cenovú ponuku dostanete vtedy, ak pošlete svoj text na preklad rovno vo wordovom súbore. V inakšom prípade môže cenová ponuka zahŕňať aj administratívne úkony (konverzia dokumentov či vyexportovanie textov), ktoré musí prekladateľ urobiť predtým, ako pristúpi k samotnému prekladu dokumentu.

Rada č. 2: Keďže najmenší kalkulovaný rozsah je 1 normostrana, a to pri úradných aj neúradných prekladoch, oplatí sa vám pozbierať texty (dokumenty) a poslať ich na nacenenie naraz. Samozrejme, vždy môžete informovať prekladateľa vopred, aby vedel, že sa mu chystáte dokumenty poslať.

V ďalšom článku sa pozrieme na druhý dôležitý faktor ovplyvňujúci cenotvorbu – rýchlosť vyhotovenia.

Verím, že vám tento blog pomôže lepšie sa orientovať v oblasti prekladov.

So srdečným pozdravom
Ing. Melinda Marcziová
prekladateľka z/do maďarčiny
T: 00421-907-330-356

Zverejnené: 29.7.2022